Co je to MAS?

Místní akční skupina (zkráceně „MAS“) je zcela nový typ trojstranné vzájemné spolupráce veřejného sektoru, zástupců podnikatelské sféry a neziskového sektoru působících ve vymezeném území.

Místní akční skupina je subjektem pracujícím v souladu s principy iniciativy Evropské unie nesoucí název LEADER, jež s sebou přináší určité zvláštnosti výrazně se odlišující od jiných programů:

  • Princip partnerství – o dalším rozvoji regionu má rozhodovat co nejširší spektrum místních partnerů (obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace a další subjekty činné v regionu). Tyto subjekty vytvoří na základě společné práce pilotní strategii rozvoje regionu.
  • Rozhodování na místní úrovni – o přidělování finančních prostředků pro jednotlivé projekty v rámci realizace strategie rozvoje regionu nerozhodují ministerstva ani krajské úřady, ale prostřednictvím MAS sami občané příslušného regionu.
  • Vznik MAS jako hlavního iniciátora a realizátora rozvojové strategie regionu je nutnou podmínkou čerpání finančních prostředků z programu LEADER na místní úrovni.

 

Místní akční skupinu musí zastřešit buď občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění, nebo obecně prospěšná společnost. Hlavní úkoly MAS jsou následující:

  • iniciovat vznik rozvojové strategie regionu na základě konsensu co nejširšího spektra místních partnerů,
  • na základě rozvojové strategie regionu zpracovat žádost o přidělení finančních prostředků na její realizaci,
  • vyhlásit výzvu k podávání projektů,
  • provést výběr projektů na základě předem určených kritérií až do celkové výše finančních prostředků, které má k dispozici,
  • kontrolovat správnost využití finančních prostředků v průběhu realizace projektů

 

Příděl finančních prostředků pro MAS není automatický. MAS musí prokázat v rámci předložené strategie, že finanční prostředky přidělené regionu budou skutečně smysluplně využity pro rozvoj regionu a financované projekty budou skutečně řešit strategicky nejdůležitější problémy rozvoje území.

 

MAS Šumperský venkov

Dne 27. 3. 2006 bylo na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení Místní akční skupina Šumperský venkov (dále jen MAS) se sídlem Nový Malín 240, IČ: 270 25 675, které si klade za cíl především podpořit rozvoj venkovského prostoru daného území, a to zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na daném území, s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Hlavním důvodem vzniku organizace byla příprava mikroregionu na program Evropské unie LEADER v programovém období 2007 - 2013, který podporuje rozvoj venkovských oblastí. V roce 2015 došlo s příchodem nové legislativy ke změně právní formy a úpravě názvu místní akční skupiny na MAS Šumperský venkov, z.s., MAS přešla z občanského sdružení na zapsaný spolek (z.s.).

Nejdůležitějším úkolem spolku je zejména vytvoření a následné naplnění rozvojové koncepce a strategie a rozvíjení mezisektorové spolupráce.

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.