Obce, podnikatelé a neziskové organizace z území regionu MAS Šumperský venkov mají možnost žádat o finanční podporu na své projekty přes MAS Šumperský venkov.

Z peněz, které se naší MAS podařilo získat budou podpořeny projekty, které odpovídají potřebám regionu území MAS Šumperský venkov, které MAS na základě jednání v regionu vymezila ve své SCLLD. Dále projektové záměry musí odpovídat podmínkám, které vymezila pro jednotlivé operační programy příslušná ministerstva.

Přes MAS Šumperský venkov bude možné čerpat v období 2021-2027 z následujících operačních programů:

  • PRV (Program rozvoje venkova, MZe)
  • SZP (Společná zemědělská politika, MZe)
  • IROP (Integrovaný regionální operační program, MMR)
  • OPZ+ (Operační program Zaměstnanost, MPSV)
  • OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, MPO)
  • OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský, MŠMT) - Místní akční plány vzdělávání ORP Šumperk
  • OPŽP (Operační program Životní prostředí, MŽP)

 

Aktuální dotační výzvy MAS

 

Dotační možnosti mimo MAS:

Kde hledat další dotační možnosti? Mimo MAS je možné na váš projekt získat finance dále také z národních programů a programů EU (najdete na webech ministerstev). Nejrůznější dotační tituly vypisuje také krajský úřad Olomouckého kraje.

Odkazy na další dotace mimo MAS:

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.