SCLLD 2014-2020: Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II

Tvorba strategie

SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) byla schválena v rámci spolku MAS Šumperský venkov k 29. 2. 2016. Řídícími orgány byla schválena 6. 10. 2017.

 

SCLLD MAS 2014-2020: "Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II" (k 6. 10. 2017):

logo-ok-optp-eu-mmr

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území, podporuje subjekty, záměry a zdroje území, hodnotí potenciál a slabiny regionu a navrhuje opatření pro jeho další rozvoj. Skládá se ze tří částí: analytické, strategické a implementační.

 • Analytická část popisuje a vyhodnocuje stávající potenciál území vč. lidského a finančního a rozvojové potřeby regionu. Je v souladu s dlouhodobými rozvojovými záměry. Její součástí je analýza potřeb, socio-ekonomická analýza a analýza slabin, silných stránek, příležitostí a hrozeb regionu.
 • Strategická část stanovuje vizi, strategické a specifické cíle regionu. Následně pak opatření, která určují, jak stanovených cílů dosáhnout. Všechny cíle musí být jednoznačně a měřitelně kvantifikované. V závislosti na jejich předpokládaných cílových hodnotách je nastaven finanční plán strategie. Strategická část neřeší všechny problémy daného území, ale cíleně pouze ty, které jsou pro region klíčové a v rámci daného časového i finančního rámce zvládnutelné, nebo k jejichž řešení může alespoň podstatnou částí přispět. 
 • Implementační část strategie popisuje organizační strukturu a procesy uvnitř MAS. Obsahuje informace, které budou společné pro všechny programové rámce ze strategické části, vč. způsobu jejich monitoringu a evaluace. Cíle stanovené ve strategii budou financovány nejen z dotačních zdrojů z evropských fondů a jiných veřejných prostředků, ale také z vnitřních zdrojů území (obecní rozpočty, soukromé investice).

 

Strategie je zaměřena zejména na oblasti zemědělství a lesnictví, životní prostředí, vědu, výzkum a vzdělání, dopravu, podnikání, cestovní ruch, zaměstnanost a sociální inkluzi. K jejímu zpracování proběhlo několik veřejných projednávání a diskusí, kdy se měli možnost k návrhům vyjádřit nejen odborníci pro jednotlivé oblasti a subjekty, na které má dopad, ale i obyvatelé regionu.

 

Projednávání, která se uskutečnila v rámci tvorby SCLLD MAS Šumperský venkov:

 

Dotazníky:

 

 

Strategie CLLD a její části

Strategie CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje) MAS Šumperský venkov

 

Analytická část pdf

 • Analýza současného stavu - analýza problémů a potřeb území, socio-ekonomická analýza
 • SWOT analýzy jednotlivých oblastí pro území MAS

 

Strategická část pdf

 • Vize, strategické cíle, specifické cíle a opatření
 • Integrované a inovativní rysy strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky
 • Vazba na strategické dokumenty
 • Akční plán s programovými rámci (PRV, IROP, OPZ, OPŽP) a v nich obsažená opatření CLLD s tématy projektů
 • Integrovaný přístup napříč programovými rámci

 

Implementační část pdf

 • Implementační proces na úrovni MAS
 • Administrativní postupy pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů s uvedením plánované personální kapacity
 • Spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce

 

Přílohy

SCLLD MAS Šumperský venkov byla schválena Řídícími orgány 6. 10. 2017.

 

Střednědobá evaluace SCLLD MAS Šumperský venkov

 

Změny SCLLD:

 • OPŽP - poslední změna schválena 4. 6. 2018
 • IROP - změna schválena 18. 4. 2019
 • IROP - poslední změna schválena 28. 3. 2020
 • PRV - poslední změna schválena 18. 12. 2019
 • OPZ - poslední změna byla schválena 30. 9. 2019.

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.