Od roku 2019 pracujeme na přípravách strategie nového dotačního období (SCLLD MAS Šumpreský venkov pro programové období 2021-2027) "Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region III". Cílem strategie je zvýšit kvalitu života na území MAS a rozvíjet náš region.

Příprava je zaměřena na 3 základní části strategie:

  • analýzu území (jeho potřeb a problémů) - schválena
  • návrh cílů a opatření k realizaci - schválena
  • akční plány a programové rámce jednotlivých programů - připravují se/schvalují na ministerstvech.

Území MAS 2021+:

Z dostupných informací, budeme strategii MAS realizovat skrze operační programy:

  • OPZ+ (Operační program Zaměstnanost+) - programový rámec a projekt schválen a realizován od roku 2023
  • SZP (Společná zemědělská politika/dříve PRV) - realizace od 1. pol. roku 2024
  • IROP II (Integrovaný regionální operační program II) - realizace od 2. pol. roku 2023
  • OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) - realizace od roku 2024
  • OP JAK (Operační program Jana Amose Komenského) - realizace MAP v ORP Šumperk a animace škol od roku 2023
  • OP ŽP (Operační program Životní prostředí)

 

Web je zrealizován díky finanční podpoře z EU projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008451.