MAS Šumperský venkov

Organizační struktura

Předseda spolku:

 • obec Dolní Studénky, zastoupená starostou obce Ing. Radimem Sršněm, Ph.D.

 

Místopředseda spolku:

 • Spolek sportovců v areálu zdraví Velké Losiny, z. s.,
  zastoupená Josefem Mrnkou

Valná hromada MAS:

Valná hromada je nejvyšším orgánem MAS a tvoří ji všichni členové MAS. Do působnosti Valné hromady patří zejména schválení jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů MAS, pokud není jejich schválení právním řádem nebo rozhodnutím Valné hromady svěřeno jinému orgánu MAS, schválení základních programových dokumentů Spolku, zejména rozvojových strategií, a kontroluje jejich plnění, odpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  (dále jen SCLLD)  v území působnosti MAS, schválení SCLLD a způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr projektů, schválení zpráv o činnosti orgánů spolku, schválení stanov a jejich změn, rozhodování o přijetí nových členů spolku a o zrušení členství ve spolku, volba a odvolání členů orgánů spolku, rozhodování o změně územní působnosti spolku, rozhodování o výši členských příspěvků a jejich splatnosti, schválení rozpočtu spolku pro nadcházející rok, schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku podle čl. VI stanov, rozhodování o fúzi nebo zrušení spolku.

 

Dozorčí rada MAS

ze dne 21.11.2017:

 • obec Hraběšice, zastoupena starostkou Helenou Večeřovou
 • obec Libina, zastoupená Zdenou Zahradníkovou
 • SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Šumperk, zastoupeno Milenou Sobotkovou
 • Sbor dobrovolných hasičů Dolní Studénky, zastoupený Michalem Strnadem
 • Stanislav Moťka, OSVČ Sobotín

Do působnosti Dozorčí rady patří zejména projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS, dohled nad činností MAS, zejména zda je vyvíjena v souladu s platnými právními předpisy, pravidly, standardy MAS a SCLLD, nahlížení do účetních knih a jiných dokladů MAS týkajících se její činnosti a kontrola tam obsažených údajů, svolání mimořádného zasedání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS, kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS, nese zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).

 

Programový výbor MAS

ze dne 14. 12. 2018:

 • Mgr. Vlasta Sršňová, OSVČ Dolní Studénky
 • obec Hrabišín, zastoupena starostkou Ladislavou Holoušovou
 • obec Loučná nad Desnou, zastoupena starostou Jaroslavem Sembdnerem
 • Hrado a.s., zastoupena Jaroslavem Přibylem
 • TJ Sokol Dolní Studénky, zastoupena Mgr. Taťánou Kašparovou
 • obec Vikýřovice, zastoupena starostou Václavem Mazánkem
 • Jeseníky přes hranici, z. s., zastoupena Terezou Schreiberovou

 

Programový výbor je výkonným orgánem MAS a mezi jeho hlavní úkoly patří zejména schválení uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, schválení výzev k podávání žádostí, výběr projektů k realizaci a stanovení výši alokace na základě návrhu výběrové komise, svolání zasedání Valné hromady nejméně jednou ročně, sestavení návrhu rozpočtu spolku, rozhoduje o nakládání s movitým majetkem spolku v hodnotě nepřesahující 50.000,- Kč, rozhodování o způsobu odměňování a výši odměn členů orgánů spolku, schválení účasti spolku v jiných profesních nebo zájmových organizacích a volba jeho zástupce v těchto organizacích, koordinace činnosti při realizaci rozvojové strategie spolku a sledování a vyhodnocování jejího plnění.

 

Výběrové komise MAS

ze dne 14. 12. 2018:

 • obec Bludov, zastoupena starostou Ing. Pavlem Stonem
 • obec Sobotín, zastoupena starostkou Ivetou Fojtíkovou
 • obec Velké Losiny, zastoupena starostkou Ing. Janou Fialovou
 • obec Vernířovice, zastoupena starostkou Bohumilou Hojgrovou
 • Zdeněk Hubáček, OSVČ Rapotín
 • Ruční papírna Velké Losiny, a.s., zastoupená Petrem Foučkem
 • Mespol Medlov, a. s., zastoupena Josefem Smyčkou
 • SDH v Dolní Libině, zastoupena Mgr. Ing. Tomášem Kobzou
 • Klub osadníků Třemešek u Oskavy, zastoupený Annou Beránkovou

 

Do působnosti Výběrové komise patří zejména výběr projektů na základě objektivních kritérií – stanovení jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD a navržení vybraných projektů ke schválení Programovému výboru k financování v rámci příslušného dotačního titulu.

AKTUÁLNÍ VÝZVY MAS
  Více informací
ÚZEMÍ MAS
Uzemí MAS
  Více informací
RYCHLÝ KONTAKT

Telefon:
+420 583 285 437

E-mail:
kancelar@sumperskyvenkov.cz

  Zobrazit kontakt
KALENDÁŘ
Listopad  2019
PoÚtStČtSoNe
 123
45678910
111213
 • Jednání výběrové komise

  Začátek: 13.00, 13.11.2019

  Místo: Nový Malín 240, kancelář MAS

14
 • Vyhlášení 4. a 5. výzvy OPŽP

  Začátek: 0.00, 14.11.2019

  Místo: Novy Malín

 • Vyhlášení 10., 11., a 12. výzvy IROP

  Začátek: 10.00, 14.11.2019

  Místo: Novy Malín

 • Jednání dozorčí rady

  Začátek: 13.00, 14.11.2019

  Místo: Nový Malín 240, kancelář MAS

 • Jednání programového výboru

  Začátek: 15.00, 14.11.2019

  Místo: Nový Malín 240, kancelář MAS

15
 • Seminář pro žadatele ve 4. výzvě OPZ - Zaměstnanost

  Začátek: 13.00, 15.11.2019

  Místo: Nový Malín 240, kancelář MAS

 • Seminář pro žadatele v 5. výzvě OPZ - Sociální služby

  Začátek: 14.00, 15.11.2019

  Místo: Nový Malín 240, kancelář MAS

 • Seminář pro žadatele v 6.. výzvě OPZ - Prorodinná opatření

  Začátek: 15.00, 15.11.2019

  Místo: Nový Malín 240, kancelář MAS

1617
18192021222324
2526
 • Informační seminář pro zadatele 10., 11. A 12. vyzvy IROP

  Začátek: 14.00, 26.11.2019

27
 • Valná hromada MAS

  Začátek: 16.00, 27.11.2019

  Místo: Areál Zdraví Velké Losiny, Komenského 698, 788 15 Velké Losiny, Česko

282930
 • Ukončení příjmu žádostí ve 4., 5. a 6. výzvě OPZ

  Začátek: 12.00, 30.11.2019

 
AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Vybavení na kulturní
akce & VPP
  Další projekty