MAS Šumperský venkov

Stanovy MAS

Stanovy MAS Šumperský venkov, z. s.

(dále jen „Stanovy“)

Článek I
Úvodní ustanovení

Preambule

Místní akční skupina MAS Šumperský venkov, z. s. (dále jen spolek nebo MAS) je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek je samosprávnou, dobrovolnou, neziskovou organizací založenou za účelem rozvoje území působnosti spolku, spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím metody LEADER.

 

I.I Název spolku

MAS Šumperský venkov, z. s.

 

I.II Sídlo spolku

Nový Malín 240, PSČ: 788 03

 

I.III Územní působnost spolku

Územní působnost MAS Šumperský venkov, z. s. je vymezena územími obcí, které udělily souhlas se zařazením území obce do územní působnosti MAS.

 

I.IV Cíl činnosti spolku

Cílem činnosti spolku je vytváření podmínek pro stabilizaci, rozvoj  a zlepšování kvality života v území působnosti MAS.

 

Článek II
Činnosti spolku

II.I Hlavní činností MAS je:

 • komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
 • tvorba strategií rozvoje území působnosti MAS a jejich realizace prostřednictvím individuálních projektů provedených za pomoci metody LEADER, případně dalších dotačních programech,
 • prohlubování spolupráce s ostatními místními akčními skupinami působícími v ČR i zahraničí, jakož i s orgány státní správy a územní samosprávy obcí, měst a krajů,
 • podpora tvorby a propagace regionálních produktů,
 • spolupráce se školskými zařízeními za účelem realizace vzdělávacích, sportovních a kulturních aktivit dětí a mládeže,
 • propagace území MAS a místních aktérů v něm působících a s tím související vydávání prezentací a publikací určených veřejnosti k zajištění informovanosti obyvatel a návštěvníků území MAS,
 • organizace odborných seminářů, konferencí a kulturních a vzdělávacích akcí pro odbornou i širokou veřejnost,
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti organizační, ekonomické a technické,
 • další činnosti potřebné k úspěšné realizaci metody LEADER.

 

II.II Doplňkovou činností MAS je:

 • hospodářská činnost

 

Článek III
Členství ve spolku

III.I Vznik členství

 1. Členem spolku se může stát

a) fyzická osoba starší osmnácti let, která se ztotožňuje s cíli spolku a má trvalý pobyt v obci na území působnosti MAS,

b) právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli spolku a má sídlo v obci na území MAS nebo na území MAS prokazatelně působí,

c) osoba, která má na území MAS provozovnu, nebo která na území MAS prokazatelně místně působí.

 

 1. Členství ve spolku vzniká rozhodnutím Valné hromady na základě písemné přihlášky zájemce o členství adresované spolku. O přijetí člena rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech svých členů.

 

III.II Práva a povinnosti členů spolku

 1. Člen spolku má právo:
 • být informován o činnosti spolku, o výsledcích hospodaření a nahlížet do dokumentace spolku,
 • vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů spolku, obracet se na ně s návrhy, podněty, dotazy a stížnostmi a obdržet vyjádření na ně,
 • volit a být volen do orgánů spolku,
 • hlasovat na jednání nejvyššího orgánu spolku,
 • být začleněn do jedné ze zájmových skupin,
 • účastnit se akcí pořádaných spolkem a aktivně se podílet na chodu a naplňování cílů spolku,
 • zrušit své členství ve spolku.

 

 1. Člen spolku má povinnost:
 • podílet se na plnění programu spolku a přispívat svou aktivní činností k dosažení cílů spolku,
 • chránit majetek spolku a šířit dobré jméno spolku,
 • respektovat rozhodnutí orgánů spolku,
 • jednat v souladu se stanovami a dalšími interními předpisy spolku,
 • platit řádně a včas členské příspěvky stanoveným způsobem,
 • chovat se čestně vůči spolku.

III.III Zánik členství

 1. Členství ve spolku zaniká:
 • vystoupením člena na základě písemného oznámení doručeného na adresu sídla spolku,
 • úmrtím či zánikem člena,
 • vyloučením člena rozhodnutím Valné hromady,
 • nesplněním podmínky trvalého pobytu fyzické osoby a sídla, resp. prokazatelnou činností, právnické osoby v obci na území působnosti MAS,
 • zrušením spolku.

 

 1. O vyloučení člena spolku rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou všech svých členů. Zánikem členství ve spolku zaniká rovněž členství v orgánech spolku.

 

Článek IV
Orgány spolku

IV.I Společná ustanovení

 1. Orgány spolku jsou valná hromada, předseda a místopředseda, programový výbor, dozorčí rada a výběrová komise. Každý člen má při hlasování v orgánech spolku jeden hlas. Opakované členství v orgánech spolku je možné bez omezení. Členství v Programovém výboru, Výběrové komisi a Dozorčí radě je navzájem neslučitelné. Členství v Dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve statutárním orgánu a s funkcí likvidátora.

 

  1. Povinné složení orgánů spolku:

Na rozhodovací úrovni veřejný sektor, ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. U jednání Valné hromady se tato podmínka sleduje při kontrole usnášeníschopnosti orgánu (viz. čl. IV.II, bod 6). U rozhodovacího a výběrového orgánu se podmínka sleduje při tvorbě orgánu.

 

 1. Podmínkou členství fyzické osoby v orgánech spolku je její svéprávnost a bezúhonnost ve smyslu živnostenského podnikání. Podmínkou členství právnické osoby je splnění této podmínky také u statutárního orgánu člena – právnické osoby, jakož i u fyzické osoby, jež tuto právnickou osobu zastupuje.

 

 1. Členové jakéhokoli voleného orgánu spolku jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a s pečlivostí.

 

IV.II Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

 

 1. Členem Valné hromady je každý člen spolku.

 

 1. Zasedání valné hromady se koná nejméně jednou za rok a svolává jej Programový výbor minimálně třicet dnů před jeho konáním. Zasedání Valné hromady se svolává pozvánkou odeslanou členovi spolku, a to poštovní zásilkou nebo elektronicky, přičemž za řádně odeslanou pozvánku se považuje i její odeslání prostřednictvím elektronické komunikace bez elektronického podpisu. Požádá-li o svolání valné hromady písemně alespoň třetina členů spolku, svolá Programový výbor valnou hromadu do třiceti dnů od doručení žádosti o svolání valné hromady.

 

 1. Jednání valné hromady upravuje Jednací řád Valné hromady. Z jednání Valné hromady je pořizován zápis.

 

 1. Do působnosti Valné hromady patří:
 • schválení jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů MAS, pokud není jejich schválení právním řádem nebo rozhodnutím Valné hromady svěřeno jinému orgánu MAS,
 • schválení základních programových dokumentů Spolku, zejména rozvojových strategií, a kontroluje jejich plnění, odpovídá za distribuci veřejných prostředků a provádění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) v území působnosti MAS,
 • schválení SCLLD a způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr projektů,
 • schválení zpráv o činnosti orgánů spolku,
 • schválení stanov a jejich změn,
 • rozhodování o přijetí nových členů spolku a o zrušení členství ve spolku,
 • volba a odvolání členů orgánů spolku,
 • rozhodování o změně územní působnosti spolku,
 • rozhodování o výši členských příspěvků a jejich splatnosti,
 • schválení rozpočtu spolku pro nadcházející rok,
 • schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku podle čl. VI stanov,
 • rozhodování o fúzi nebo zrušení spolku.
 • zřizuje povinné orgány (rozhodovací, kontrolní a výběrový orgán), určuje počet členů, jejich působnost, pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jejich jednání.

 

 1. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku. Při každém hlasování valné hromady se dále zjišťuje poměr hlasovacích práv mezi veřejným a soukromým sektorem a mezi zájmovými skupinami. Zástupci veřejného sektoru a jednotlivých zájmových skupin nesmí mít více než 49 % hlasovacích práv. V případě, že tato podmínka splněna není, provede se přepočet hlasů tak, aby ke splnění uvedené podmínky došlo. Postup přepočtu hlasovacích práv je uveden v jednacím řádu Valné hromady. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů, není-li ve stanovách uvedeno jinak.

 

 1. Není-li valná hromada na svém zasedání schopna se usnášet, může programový výbor svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné hromady. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. Na náhradní zasedání valné hromady se použije ustanovení § 257 občanského zákoníku s tím, že při hlasování na náhradní valné hromadě musí být splněna podmínka poměrného zastoupení jednotlivých zájmových skupin (veřejný, soukromý a neziskový sektor) tak, že každá ze zájmových skupin nesmí disponovat více než 49 % hlasovacích práv. Zároveň veřejný sektor nesmí mít více než 49 % hlasovacích práv.

 

IV.III Předseda, místopředseda

 1. Předseda a místopředseda jsou statutárním orgánem spolku a zastupují spolek navenek.

 

 1. Předseda i místopředseda jednají za spolek každý samostatně.

 

 1. Doba mandátu předsedy a místopředsedy činí dva roky, opakované zvolení je možné.

 

IV.IV Programový výbor

 1. Programový výbor je výkonným a rozhodovacím orgánem spolku a tvoří jej sedm (7) členů volených z řad členů spolku. Doba mandátu člena Programového výboru činí jeden rok, opakované zvolení je možné.

 

 1. Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru rovné.

 

 1. Zasedání programového výboru se koná podle potřeby, nejméně však třikrát za rok. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

 

 1. Programový výbor volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání Programového výboru. Jednání Programového výboru upravuje jednací řád Programového výboru.

 

 1. Do působnosti Programového výboru patří:
 • schválení uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
 • schválení výzev k podávání žádostí,
 • výběr projektů k realizaci a stanovení výši alokace na základě návrhu výběrové komise,
 • svolání zasedání Valné hromady nejméně jednou ročně,
 • sestavení návrhu rozpočtu spolku,
 • rozhoduje o nakládání s movitým majetkem spolku v hodnotě nepřesahující 50.000,- Kč,
 • rozhodování o způsobu odměňování a výši odměn členů orgánů spolku,
 • schválení účasti spolku v jiných profesních nebo zájmových organizacích a volba jeho zástupce v těchto organizacích,
 • koordinace činnosti při realizaci rozvojové strategie spolku a sledování a vyhodnocování jejího plnění,
 • rozhodování o dalších významných otázkách týkajících se chodu spolku, pokud rozhodování o nich není vyhrazeno jinému orgánu spolku.

 

 1. V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné hlasování „per rollam“. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Programového výboru, mohou být z rozhodnutí předsedy Programového výboru rozeslány členům Programového výboru k posouzení písemně, a to prostřednictvím elektronické komunikace (např. prostým emailem bez zaručeného elektronického podpisu). Členové se k předloženému návrhu vyjádří ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než tři dny. Členové Programového výboru k návrhu zaslanému per rollam písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí. Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů Programového výboru. Předseda Programového výboru pořídí zápis o hlasování per rollam.

 

IV.V Výběrová komise

 1. Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku a tvoří jej devět (9) členů. Doba mandátu člena Výběrové komise činí jeden rok, opakované zvolení je možné. Členové výběrové komise jsou voleni z řad subjektů, které na území MAS prokazatelně působí.

 

 1. Při rozhodování je hlasovací právo členů Výběrové komise rovné.

 

 1. Výběrová komise volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání Výběrové komise. Jednání Výběrové komise upravuje jednací řád Výběrové komise.

 

 1. Zasedání Výběrové komise se koná podle potřeby. Výběrová komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

 

 1. Do působnosti Výběrové komise patří zejména:
 • výběr projektů na základě objektivních kritérií – stanovení jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD a navržení vybraných projektů ke schválení Programovému výboru k financování v rámci příslušného dotačního titulu.

 

IV.VI Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku a tvoří ji pět (5) členů volených z řad členů spolku. Doba mandátu člena Dozorčí rady činí tři roky, opakované zvolení je možné.

 

 1. Při rozhodování je hlasovací právo členů Dozorčí rady rovné.

 

 1. Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání Dozorčí rady. Jednání Dozorčí rady upravuje jednací řád Dozorčí rady.

 

 1. Zasedání Dozorčí rady se koná podle potřeby, nejméně jednou ročně. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

 

 1. Dozorčí rada je povinna nejméně jedenkrát ročně podat zprávu Valné hromadě o výsledcích své kontrolní činnosti.

 

 1. Do působnosti Dozorčí rady patří zejména:
 • projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 • dohled nad činností MAS, zejména zda je vyvíjena v souladu s platnými právními předpisy, pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 • nahlížení do účetních knih a jiných dokladů MAS týkajících se její činnosti a kontrola tam obsažených údajů,
 • svolání mimořádného zasedání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
 • kontrola metodiky způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
 • nese zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).

 

Článek V
Kancelář MAS

 1. Kancelář tvoří administrativní pracovník, manažer MAS, účetní a vedoucí zaměstnanec pro SCLLD, případně další pracovníci. Vedoucí zaměstnanec pro SCLLD je povinen být v pracovněprávním vztahu s MAS.

 

 1. Kancelář spolupracuje s orgány spolku.

 

 1. Kancelář zejména:
 • zajišťuje administrativní záležitosti spojené s činností spolku,
 • zajišťuje vydávání a distribuci vzdělávacích a informačních materiálů spolku,
 • zpracovává výroční zprávu spolku podle čl. VI,
 • zajišťuje podávání informací členům spolku a veřejnosti,
 • poskytuje odborné konzultace žadatelům o dotaci,
 • zajišťuje administrativní kontrolu a kontrolu přijatelnosti projektů předkládaných žadateli v rámci vyhlášených výzev z hlediska jejich úplnosti a souladu s SCLLD.

 

Článek VI
Zásady hospodaření

 1. Spolek hospodaří se svým movitým i nemovitým majetkem podle platných právních předpisů a v souladu s rozpočtem schváleným Valnou hromadou.

 

 1. Členové spolku neručí za dluhy spolku.

 

 1. Zdrojem příjmů spolku jsou členské příspěvky, dotace, granty, dary a příjmy z vlastní hospodářské činnosti.

 

 1. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku dle článku II. těchto stanov.

 

 1. Spravovat finanční prostředky spolku vedené v pokladně a uložené na bankovních účtech a nakládat s nimi je oprávněn předseda, případně jím pověřené osoby.

 

 1. Náklady a výnosy spojené s realizací SCLLD musí být účetně odděleny od ostatních činností MAS.

 

 1. Jakékoli osobní ručení jednotlivých partnerů spolku za závazky je vyloučeno.

 

Článek VII
Výroční zpráva

 1. Kancelář spolku je povinna zpracovat výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předchozí kalendářní rok a nejpozději do jednoho měsíce od jejího schválení Valnou hromadou ji vhodným způsobem zveřejnit.

 

 1. Výroční zpráva musí obsahovat:
 • přehled činností vykonávaných spolkem v hodnoceném období,
 • roční účetní závěrku spolku,
 • výrok auditora k roční závěrce, je-li spolek povinen její ověření auditorem zajistit,
 • přehled příjmů a výdajů spolku,
 • stav a pohyb majetku a závazků spolku k rozvahovému dni,
 • informace o změnách orgánů spolku,
 • informace o organizační struktuře Kanceláře spolku.

 

Článek VIII
Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy spolku mohou být měněny nebo zrušeny jen rozhodnutím valné hromady. Změnu stanov provádí valná hromada nadpoloviční většinou hlasů všech členů.

 

 1. O zrušení spolku rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů. Valná hromada zároveň rozhodne o vypořádání majetku a závazků spolku. V případě zrušení spolku je Valnou hromadou jmenován likvidátor.

 

 1. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou dne 21. 11. 2017.

 

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení Valnou hromadou a účinnosti dnem zápisu spolku do zákonem stanoveného veřejného rejstříku.

 

Obec Dolní Studénky, Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
Předseda MAS Šumperský venkov, z. s.

AKTUÁLNÍ VÝZVY MAS
  Více informací
ÚZEMÍ MAS
Uzemí MAS
  Více informací
RYCHLÝ KONTAKT

Telefon:
+420 583 285 437

E-mail:
kancelar@sumperskyvenkov.cz

  Zobrazit kontakt
KALENDÁŘ
Červenec  2020
PoÚtStČtSoNe
 123
 • Jednání dozorčí rady MAS

  Začátek: 13.00, 3.7.2020

  Místo: Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, Česko

45
67
 • Jednání výběrové komise MAS - PRV

  Začátek: 10.00, 7.7.2020

  Místo: Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, Česko

 • Jednání programového výboru MAS

  Začátek: 13.00, 7.7.2020

  Místo: Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, Česko

89101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Vybavení na kulturní
akce & VPP
  Další projekty